شما در آزمون های آزمایشی گزینه دو ثبت نام نکرده اید بنابراین هیچ آزمون غیر حضوری فعالی برای شما وجود ندارد.