تخمین رتبه گزینه دو بر اساس نتایج آزمون سراسری سال گذشته، ارائه می شود.