ثبت سوابق تحصیلی ویژه داوطلبان آزمون سراسری می باشد
مشاهده سوابق تحصیلی ( گروه آزمایشی تجربی - سهمیه منطقه ۳)
سوم دبیرستان
دین و زندگی ۳ (سال سوم): ۱۰ زبان فارسی ۳ (سال سوم): ۱۰
ادبیات فارسی ۳ (سال سوم): ۱۰ عربی ۳ (سال سوم): ۱۰
زبان خارجه ۳ (سال سوم): ۱۰ شیمی ۳ آزمایشگاه (سال سوم): ۱۰
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (سال سوم - علوم تجربی ): ۱۰ ریاضی ۳ (سال سوم - علوم تجربی ): ۱۰
زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه (سال سوم): ۱۰ زمین شناسی (سال سوم ): ۱۰
داوطلب آزمون سراسری
زبان فارسی (سال چهارم): ۱۰ معارف اسلامی (سال چهارم): ۱۰
زیست شناسی (سال چهارم): ۱۰ فیزیک (سال چهارم - علوم تجربی): ۱۰