جمله روز گزینه دو

با چه رتبه ای، در چه رشته/محلی قبول می شوم؟