جمله روز گزینه دو

برای چه رتبه ای، چه درصدهایی نیاز دارم؟