تخمین رتبه و مشاوره هوشمند ارتقای رتبه

(خدمت اختصاصی به داوطلبان کنکور آزمون های گزینه دو)


کافیست درصدهایتان در دروس مختلف را وارد نمایید و حدود رتبه خود در آزمون سراسری 1398 را دریافت کنید. به عبارت دیگر نرم افزار تخمین رتبه کنکور به شما می گوید که چنانچه همین درصد ها را در آزمون سراسری اخیر بدست می آوردید، چه رتبه ای بدست می آوردید و با آن رتبه چه رشته هایی قبول می شدید. همچنین بر اساس عملکرد و توانمندی‌تان در دروس مختلف، بهترین و ساده ترین روش ارتقای رتبه (در آزمون سراسری) به شما پیشنهاد داده می‌شود.

نرم افزار «تخمین رتبه» و «مشاوره هوشمند ارتقای رتبه»

تخمین رتبه آزمون سراسری